Genel Bilgiler

Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen yönetmelik ile düzenlenmiştir.

AMAÇLARIMIZ

Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin, öğrenim hayatını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Engelsiz Birim Koordinatörlüğü'ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

Özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem özel gereksinimli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özel gereksinime yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konusunda kararlar almak.

Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
Seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda, konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

Maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

Özel gereksinimlilerle lgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özel gereksinimli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özel gereksinimli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve yetersizliğin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların özel gereksinimli öğrencilere ulaştırmasını sağlamak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

HEDEFLERİMİZ

Yukarıdaki amaçlar ışığında hedeflerimiz şunlardır;

Artvin Çoruh Üniversitesi’ nde eğitim gören tüm özel gereksinimli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özel gereksinim ve özel gereksinimli bireyleri, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

Fiziksel mekanlarımızda özel gereksinimli öğrenciler için rampa, tuvalet, asansörler, ışıklı-sesli uyarılar gibi hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Kurmuş olduğumuz Engelsiz Birim Koordinatörlüğü’nün öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.