Genel Bilgi


Birimin amacı, üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen yönetmelik ile düzenlenmiştir.

AMAÇLARIMIZ

Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenin hayatını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Engelsiz Üniversite Birimi’ ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konusunda kararlar almak.

Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
Seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda, konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek  için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırmasını sağlamak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

HEDEFLERİMİZ

Yukarıdaki amaçlar ışığında hedeflerimiz şunlardır;

Artvin Çoruh Üniversitesi’ nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

Fiziksel mekanlarımızda engelli öğrenciler için rampa, tuvalet, asansörler, ışıklı-sesli uyarılar gibi hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Kurmuş olduğumuz Engelsiz Üniversite Birimi’nin öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.